Transferová dokumentácia

 

Cieľom transferovej dokumentácie je preukázať, že ceny používané v obchodných vzťahoch medzi závislými osobami sú stanovené na báze nezávislého vzťahu

Čím viac sú rizikové obchody, tým je vhodnejšie mať podrobnejšiu analýzu obchodného vzťahu, t.j. podrobnejšie viesť transferovú dokumentáciu.

Rozsah transferovej dokumentácie závisí od množstva, náročností kontrolovaných transakcií, čím ide o komplikovanejší obchodný vzťah mala by byť dokumentácia podrobnejšia, aby preukazovala všetky skutočnosti vedúce k používaniu ceny pri nezávislom vzťahu.

Usmernenie MF SR č. MF/8120/2014-721

  definuje tri druhy transferovej dokumentácie:

a)      Skrátená

b)      Úplná

c)      Základná

Transferová dokumentácia – skrátená

Kto vedie skrátenú dokumentáciu:

a)      Fyzické osoby

b)      Mikro účtovné jednotky

                                             

Transferová dokumentácia – úplná

Kto vedie úplnú transferovú dokumentáciu:

  a) Daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na základe povinnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a tí ktorí žiadajú o schválenie TD u správcu dane, obchodujú s daňovníkmi z nezmluvných štátov a tí ktorí žiadajú o úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP.

Úplná dokumentácia pozostáva z dvoch častí:

a)      Všeobecná

b)      špecifická

 

Transferová dokumentácia – základná

Ostatné účtovné jednotky mimo MUJ, FO, IFRS, t.j najmä malé a veľké účtovné jednotky vedú základnú dokumentáciu:

Základná dokumentácia sa skladá:

a)      Všeobecná časť

b)      Špecifická časť